Ochrana osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ
Lemonbee s.r.o., Dr. I. Markoviča 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.
DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kontaktné údaje potrebné za účelom kontaktovania, dopytovania sa a plnenia kúpnej zmluvy. Vaše meno, priezvisko, názov spoločnosti, email a telefónne číslo, údaje o uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy, budeme spracovávať za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez nich nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a poskytnúť službu.
Údaje v súvislosti s platbami.
Faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje (Vaše meno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, email a telefónne číslo) a výpisy z bankového účtu (Vaše meno, priezvisko a číslo bankového účtu) a informácia o platbe za tovary a služby, prípadne ceny dodaných tovarov a poskytnutých služieb uchovávame počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o účtovníctve.
ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu). Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.
ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov. Zoznam spracovateľov osobných údajov:
  • Slovenská pošta a.s. - Krajina spracovania: SR, Poskytujeme: Identifikačné údaje, adresa doručenia, telefónne číslo, email, Dôvod: Doručenie tovaru, daňových dokladov
  • Websupport a.s. - Krajina spracovania: SR, Poskytujeme: všetky osobné údaje, Dôvod: webhosting
  • SuperFaktura, s.r.o. - Krajina spracovania: SR, Poskytujeme: všetky osobné údaje, Dôvod: generovanie faktúry
NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má právo:
  • • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • • na prenosnosť osobných údajov,
  • • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
  • • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: ahoj@yeho.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.
ZODPOVEDNÁ OSOBA
Veronika Bohušová
SÚBORY COOKIE
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení vyššie na tejto stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Pre podrobnejšie informácie o tom, ako používame cookies, sa prosím oboznámte s našimi pravidlami používania cookies.